Mera/Nya Information inför årsmöte... dagordning, verksamhetsberättelse och ekonomirapporten...

Tjörns filmstudio, årsmöte 2023-02-21

                        Dagordning Årsmötet

1) Årsmötet öppnas

2) Val av ordförande och sekreterare för årsmötet

3) Val av två justeringsmän för årsmötet

4) Godkännande av kallelse

5) Godkännande av dagordning

6) Verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport samt godkännande

7) Revisorernas berättelse samt godkännande

8) Ansvarsfrihet för styrelsen

9) Framställningar från styrelsen och motioner från medlemmarna

10) Beslut om medlemmarnas terminssavgifter för hösten 2023 och våren 2024

11) Val av styrelseordförande och fem styrelseledamöter samt två suppleanter på 1 och 2 år.

12) Val av två revisorer samt en suppleant på 1 och 2 år

13) Val av valberedning inför 2024, två personer, varav en sammankallande samt en suppleant på 1 och 2 år.

14) Övriga frågor

15) Årsmötet avslutas


Verksamhetsberättelse 2022 för Tjörns filmstudio, organisationsnummmer 802540-5211

Under våren träffades ett antal personer för att diskutera tillblivelsen av Tjörns filmstudio. En interimsstyrelse bestående av Eva Annerås, Anna Berglund, Bengt-Åke Carlsson, Boel Sjöberg,

Ulla Alfsdotter, Anita Glantz och Cecilia Kock bildades. Interimstyrelsen hade Eva Annerås som ordförande, vice ordf Anita Glantz, sekreterare Boel Sjöberg och Cecilia Koch som kassör.

Styrelsen var genom Eva Annerås i kontakt med Sveriges Förenade Filmstudios (SFF) och fick därigenom förslag på stadgar för Tjörns Filmstudio. Genom att vara medlem i SFF kan Tjörns

Filmstudio få tillgång till service, hjälp och utveckling samt via filmlistan låna filmer utan kostnad. Varje termin betalar filmstudion en avgift, baserad på antaler medlemmar och visningar, till SFF.

Interimstyrelsen sammankallade filmintresserade på Tjörn till ett informationsmöte den 10/6 för att informera, bilda förening, välja styrelse och sedan avsluta med att se filmen ” White Sun”.

Ett 40-tal blivande medlemmar deltog i bildandet av föreningen och valde också en styrelse med tillträde den 2022-06-10 fram till årsmötet i februari 2023.

Mötet beslutade att

- anta de föreslagna stadgarna för Tjörns Filmstudio

- filmerna kommer att visas i Hörsalen på Akvarellmuseet

- det skall visas 4 filmer under hösten 2022

- filmerna visas sista torsdagen i varje månad kl 1830 med fika före eller som avbrott i filmen

- styrelsen väljer filmerna inför hösten, sedan kan det bildas en filmgrupp

- medlemsavgiften är 150:-/termin

- medlemskort säljs fr o m första filmvisningen

- all kommunikation kommer att ske digitalt

TFs Styrelse från 2022-06-10 till årsmötet i februari 2023

Ordförande Eva Annerås

Vice ordförande Ulla Rhedin

Sekreterare Anita Glantz

Kassör Cecilia Koch

Ledamöter

Ordinarie Ulla Alfsdotter

Ordinarie Lena Isaksson

Suppleant Monika Halvarsson

Suppleant Birgitta Winnberg

Valberedning

Ordinarie Peter Macken

Ordinarie Tommy Hermansson

Suppleant Karin Haby

Revisorer

Ordinarie Kristina Wikberg

Ordinarie Ingela Stinasdotter

Suppleant Berit Erenstedt

Under det följande konstituerande mötet valde styrelsen att av praktiska skäl göra Birgitta Winnberg till ordinarie ledamot och Lena Isaksson till suppleant. Samt adjungera Anna Berglund som

Akvarellmuseets representant. Förutom styrelse tillkom även en grupp volontärer, som varit behjälplig vid filmvisningarna.

Registrering hos Skatteverket skedde den 19/8, samt i kommunens föreningsregister senare.

Kontakt med Tjörns Sparbank för att få konto, bankgiro samt Swish genomfördes. Registrering hos SFF var också avklarad innan sommarens slut.

Till filmvisningarna inköptes en BlueRay-spelare av Sörängs Radio och TV, där vi fick sponsring av butiken, vilket vi tackar för!

Information har förutom via medlemsmail gått ut i ”Tjörns filmstudio” på Facebook, ”tjornfilm” på Instagram, på vår hemsida https://tjorn.filmstudio.se, via affischer, annonsering, artiklar och i

kommunens evenemangskalender. Till första filmvisningen har vi också gjort ett programblad med mer information om varje film.

Vi har också skaffat en mailadress: tjorn@filmstudio.se

Filmvalet gjordes för första terminen (hösten) av styrelsen, men snabbt bildades en filmväljargrupp, där medlemmar kan vara med för att välja kommande terminers filmer.

Under hösten visades de fyra filmerna Cinema Paradiso, Flykt, Dödgrävarens hustru samt Familjen Belier.

För att inte krocka med Stenungsunds filmstudio förlades filmvisningarna till tisdagar kl 18.30. Kafé Vatten öppnade upp för att vi skall ha möjlighet att fika innan filmvisningarna.

Redan på 2:a filmvisningen hade alla de 180 medlemskorten sålts slut och vi hade flera personer uppskrivna på intresselistan. Dock finns inte möjlighet att utvidga nämnvärt då lokalen begränsar

antalet platser.

Under året (efter 10/6) har styrelsen haft 6 protokollförda möten. Delar av styrelsen har även deltagit på kulturnätverksträffar med kommunen.

Kontakt samt möte med kommunens kulturavdelning för att gemensamt planera för den lokala invigningen av Göteborg Film Festival har också genomförts.

Då registreing hos skatteverket skedde i augusti har vi detta året förlängt räkenskapsår, vilket innebär att vi vid årsmötet i februari 2023 redovisar en förenklad ekonomirapport och lämnar

bokslut med resultaträkning per den 31/12 2023 till årsmötet 2024.

Det överskott som eventuellt uppstår kommer att användas till extra filmvisningar, föredrag och andra aktiviteter för medlemmarna i Tjörns filmstudio.

Vi vill tacka Nordiska Akvarellmuseet, Restaurang Vatten samt Tjörns kommun för gott samarbete under vårt första år.


Styrelsen genom Eva Annerås februari 2023


Ekonomirapport 2022 Tjörns Filmstudio


Kassarapport
220916 - 221231
Inbetalningar

kronor
Medlemsavgifter 2022

27000
Försäljning fika

600
Medlemsavgifter 2023

21000
Summa inbetalningar

48600
Utgifter


Lokalhyra

500
Hyra ljudanläggning

1000
Annons Västnytt

1875
Div livsmedel

1031
Toner till skrivare

578
swishavgifter

195
Summa utgifter

5179
Saldo 221231

43421
Förenklad resultaträkning 2022


Intäkter


Medlemsavgifter

27000
Försäljning av fika

600
Summa intäkter

27600
Kostnader


Lokalhyra

500
Hyra ljudanläggning

1000
Annons Västnytt

1875
Div livsmedel

1031
Toner till skrivare

578
swishavgifter

195
Summa kostnader

5179
Resultat

22421
Kassa 1 jan - 7 feb 2023


Kassasaldo per 7 feb 2023

45781
Inbetalningar 2023
medlemmar 6150
Utgifter 2023 t o m 7 feb festivalen mm 2307


banktjänster 1104


porto 89


Fika styrelsemöten 290
Summa utgifter per 7 feb 2023

3790