Stadgarna för Tjörns Filmstudio...

Stadgar för Tjörns Filmstudio


§ 1.Tjörns Filmstudio är en ideell förening med syfte att främja intresset för film i konstnärligt och allmänkulturellt avseende. Föreningen skall, för att förverkliga sitt syfte, arrangera visningar av värdefull film, lämpligen i samband med orienterande föredrag, samt såvitt möjligt anordna diskussioner och studieverksamhet.

§ 2. Föreningen är ansluten till Sveriges Förenade Filmstudios.

§ 3. Medlemskap i föreningen skall beviljas varje person över 15 år som ansöker därom. Begränsning av medlemsantalet får inte ske av annat skäl än att till buds stående visningslokal ej rymmer fler medlemmar. Informationsöverföring till medlemmarna görs digitalt.

§ 4. Medlemsavgiften fastställes av styrelsen. Tillträde till föreningens filmvisningar och sammanträden beviljas endast mot uppvisande av eget medlemskort, som tillika är kvitto på betald medlemsavgift.

Styrelsen kan bemyndiga ordföranden att undantagsvis utfärda s.k. gästkort, gällande endast en föreställning. Medlemskortet är strängt personligt och får inte överlåtas.

§ 5. Föreningens styrelse består av ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör och två ledamöter jämte två suppleanter. Styrelsens uppgift är att leda föreningens verksamhet på det sätt § 1. anger.

För giltigt beslut av styrelsen erfordras enkel majoritet. Styrelsen är beslutför då minst hälften av dess ledamöter är närvarande. Då styrelsen inte är fulltalig måste minst hälften av dess ledamöter vara ense om fattade beslut.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande eller i dennes ställe vice ordföranden.

Styrelsen kan, för speciella ändamål, med sig adjungera ett lämpligt antal föreningsmedlemmar.

Styrelsen skall till föreningens årsmöte avge berättelse över föreningens verksamhet under det gångna verksamhetsåret. Till berättelsen skall fogas vinst- och förlusträkning samt balansräkning.

§ 6. Styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper skall granskas av de av årsmötet valda revisorerna. Revisorerna skall till årsmötet avge revisionsberättelse. Räkenskaperna jämte

styrelsens verksamhetsberättelse skall överlämnas till revisorerna senast 14 dagar före årsmötet. Föreningens verksamhetsår omfattar kalenderår.

§ 7. Ordinarie årsmöte skall hållas före februari månads utgång varje år. Styrelsen kallar i övrigt föreningen till sammanträde då den anser detta erforderligt, eller då yrkande därom framställes av minst 10 medlemmar. Kallelse till såväl årsmöte som annat allmänt sammanträde skall utgå minst två veckor före sammanträdet.

§ 8. Rösträtt på sammanträde tillkommer envar medlem, som erlagt föreskriven medlemsavgift. Varje medlem har en röst. Beslut vid sammanträde fattas med enkel majoritet. Omröstning sker öppet, såvida inte sluten omröstning begärs av röstberättigad närvarande medlem. Vid lika röstetal avgörs val genom lottning medan i andra frågor den mening skall gälla som ordföranden biträder . Frånvarande medlem får inte genom fullmakt eller skriftligt votum delta i röstning. Styrelseledamot äger inte rösträtt i frågor som rör styrelsens ansvarsfrihet.

§ 9. På ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma.

1. Val av ordförande, sekreterare och justeringsmän för årsmötet.

2. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse.

3. Föredragning av revisorernas berättelse.

4. Fastställande av balans- och resultaträkning.

5. Fråga om användandet av uppkommen vinst eller täckande av förlust.

6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

7. Val av ordförande i föreningen.

8. Val av övriga styrelseledamöter jämte suppleanter.

9. Val av två revisorer jämte en suppleant

10. Val av valberedning, 2 ordinarie och 1 suppleant.

11. Övriga frågor.

§ 10. Det åligger medlem att ställa sig till efterrättelse av alla i stadgeenlig ordning fattade beslut. Medlem är skyldig att iaktta lojalitet mot föreningen och att efter bästa förmåga främja dess utveckling och verka för samhörighet inom föreningen.

§ 11.Medlem som uppenbarligen kränker föreningens anseende, motverkar dess syften eller bryter mot dess stadgar kan av föreningen eller dess styrelse uteslutas. Styrelsebeslut i sådan fråga skall vara enhälligt.

12. Vid föreningens upplösning skall samtliga dess tillgångar och tillhörigheter överlämnas till på orten eventuell verksam sammanslutning med liknande ändamål som föreningen eller till Sveriges Förenade Filmstudios.

§ 13. För ändring av dessa stadgar eller vid föreningens upplösning erfordras beslut med 2/3 majoritet vid stadgeenligt utlyst föreningssammanträde.